Удостоверение за идентичност на поземлен имот, сграда, СОС