3D модели на територии

Триизмерен модел на релефа за дадена територия изработваме на базата на геодезични измервания или от съществуващи планове и карти, които предварително се оцифряват.

В случаят на геодезично заснемане 3D-моделът представлява повърхнина получена от геодезически замерените подробни точки от терена, структурирана от допълнително дефинирани характерни линии определящи чупките на релефа (водосливи, вододели, геоморфологични форми, откоси, тераси, пътища и т.н.). 

Гъстотата на заснемане на подробните точки варира според заданието и целите на Възложителя и се подбира съобразно необходимата точност на цифровият модел, т.е. спрямо конкретните нужди за които ще бъде използван.

3D моделите на територии могат да бъдат използвани за нуждите на инвестиционното проектиране, за изготвяне на триизмерни  визуализации и анализи, 3D карти.

 

3d model 1 3d model 33d model 23d model 4